Často kladené otázky

Členy Alpenvereinu se stáváte úhradou členských příspěvků, příp. si jejich úhradou členství prodlužujete. Nekupujete si pojistku! Alpenverein není pojišťovnou, ale horským svazem, který má s pojišťovnou Generali uzavřenu hromadnou smlouvu, na základě které je každý řádný člen Alpenvereinu automaticky pojištěn, a to v rozsahu dle pojistných podmínek..

Členství a pojištění můžete uzavřít, případně si prodloužit kdykoli v průběhu roku. Jeho platnost začíná půlnocí po připsání platby na náš účet nebo po úhradě v hotovosti na kontaktních místech. Členství a tedy i pojištění tak můžete mít vyřízeno rychle, prakticky do druhého dne. 

Platnost členství/pojištění na rok 2017 končí 31.1. 2018.  I když uzavíráte členství v průběhu roku, výše členských příspěvků  zůstává stejná.

Členství lze sjednat:

On-line registrací, kdy vám členskou kartu odešleme zpravidla hned v den připsání platby na účet.
Na počkání s platbou hotově (tedy i v případě, že si ve čtvrtek vzpomenete, že v pátek odjíždíte na hory):

  • v kanceláři OEAV.cz , Brno, Údolní 57
  • na libovolném z našich kontaktních míst

Od půlnoci jste také pojištění i tehdy, pokud provedete on-line registraci s úhradou EXPRESS anebo vložíte peníze v hotovosti na náš účet v jakékoli pobočce FIO banky (poplatek za vklad činí 60 Kč, vydání provizorní členské karty v tomto případě prosím konzultujte s naší kanceláří na tel. 606 075 575)

Členství je možné na počkání uzavřít/prodloužit  buď v naší kanceláři na Údolní 57, Brno, nebo na kterémkoliv z našich kontaktních míst vyplněním registračního formuláře a úhradou ročního členského poplatku. Stejně tak lze využít on-line registraci na našich stránkách www.oeav.cz. anebo registrační formuláře na webech našich smluvních partnerů. 

Alpenverein Express je unikátní službou kanceláře OEAV.CZ. Po vyplnění webového formuláře můžete členské příspěvky rovnou zaplatit prostřednictvím platební brány GO Pay. Tak je platba realizována okamžitě. Obratem si tedy můžete stáhnout provizorní členský a členství/pojištění je platné ihned od půlnoci následující po úhradě. Služba je zpoplatněna částkou 49 Kč. Originál členského průkazu vám bude odeslán poštou nejbližší pracovní den.

Při standardním vyřízení hradíte členské příspěvky běžným bankovním převodem. Originál členské kartičky vám zašleme poštou v den připsání platby na náš účet, nejpozději do tří pracovních dnů. V tomto případě není možné si okamžitě stáhnout provizorní průkaz. Členství /pojištění je platné ode dne následujícího po připsání platby na náš účet.

Členství/pojištění je možné uzavřít/prodloužit kdykoliv během roku. Jeho platnost začíná dnem následujícím po připsání platby na náš účet, příp. dnem následujícím po úhradě na kterémkoli kontaktním místě.

Členství v Alpenvereinu se uzavírá na kalendářní rok, nikoliv na 12 měsíců od data úhrady. Jeho platnost je tedy ode dne následujícího po úhradě, nejdříve však od 1. ledna1 do 31. prosince. Leden roku následujícího je překlenovacím obdobím, kdy můžete členské poplatky uhradit i po pojistné události.

Pojistná ochrana trvá vždy pro prvních 8 týdnů (= 56 dnů) každé zahraniční cesty. Těchto maximálně osmitýdenních cest je možné během jednoho kalendářního roku vykonat neomezeně. Za počátek cesty je považováno překročení hranic země trvalého pobytu (resp. země, která je uvedena jako adresa bydliště v registraci do Alpenvereinu), za konec cesty je považován návrat do země trvalého pobytu.

Pojistná ochrana končí 56. dnem každé cesty. Na delší období lze sjednat připojištění Premium, kterým je možné pojistnou ochranu prodloužit až o další 4 měsíce. Celkem je tedy možné být pojištěn pro jednu cestu na maximálně 6 měsíců (180 dnů).

  • Výdaje na léčebné výlohy v zahraničí s limitem pojistného plnění max. 10 000 €, z čehož je na ambulantní ošetření určeno max. 2 000 €. Platí celosvětově, v rozsahu dle pojistných podmínek.
  • Záchranné a pátrací akce s limitem plnění max. 25 000 €. Platí celosvětově, v rozsahu dle pojistných podmínek.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozování sportovních aktivit s limitem pojistného plnění do 3 000 000 €.
  • Pojištění právní ochrany  s limitem pojistného plnění do 35 000 €.

Poslední dvě pojištění platí pouze na území Evropy vč. Středozemských ostrovů (neplatí na ostrovech v Atlantském oceánu, na Islandu, v Grónsku, na Špicberkách a v asijské části Turecka a SNS) a týkají se pouze těchto sportů: pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekingovém kole.
 

Každý má možnost si sjednat současně se členstvím/pojištěním Alpenverein také Připojištění pro případ trvalé invalidity a pro konkrétní zahraniční cestu připojištění Alpenverein Premium.
Pojištění ztráty zavazadel, storna zájezdu nebo klasické úrazové připojištění apod. sjednat nelze.
 

Připojištění Premium se jednorázově sjednává pro konkrétní cestu v případě, že potřebujete pojistnou ochranu na delší než 56 dnů, v případě, že se budete pohybovat v horách vyšších než 6 000 m anebo pokud chcete navýšit limit pojistného plnění u léčebných výloh z 10 000 € na 500 000 €, což obzvláště doporučujeme pro cesty mimo EU.

Pojištění léčebných výloh a záchranných a pátracích akcí platí celosvětově při cestách do nadmořské výšky nižší než 6 000 m (vyjma expedic do oblasti Arktidy, Antarktidy a Grónska). Pojištění vám tedy bude platit i na dovolené u moře, na výlete města apod. V této souvislosti bychom upozornili na spoluúčast při ambulantním ošetření ve výši 70 €/os/pobyt.

Pojištěny jsou všechny druhy sportů vyjma vzdušných (jako je např. paragliding, parašutismus) a motoristických (různá rallye apod.). Ze záchranných akcí je vyjmuta účast na závodech a oficiálních trénincích na ně a pracovní úrazy, viz. výluky z pojištění.

Pokud se jedná o volnočasovou aktivitu, pak jsou pojištěny i tyto sporty (vyjmuty jsou pouze vzdušné a motoristické).

Pokud se jedná o nehodu při dopravě na nebo z místa rekreace, pak záchrana a ošetření při takovéto nehodě pojištěny jsou.

Pokud je motorka používána jako dopravní prostředek, pak záchrana a ošetření při nehodách na motorkách pojištěny jsou.

Do registračního formuláře je třeba uvést tu adresu, na níž skutečně žijete. Resp. tu zemi, v níž si platíte zdravotní pojištění. Do této země byste byli případně repatriováni.
Pokud máte trvalé bydliště např. Slovensku, ale pracujete v České republice a zde za vás zaměstnavatel odvádí platby na zdravotní pojištění, pak se registrujte s českou adresou. To proto, aby se nestalo, že vás po hospitalizaci převezou do slovenské nemocnice, kde nemáte hrazenu zdravotní péči.
 

V první řadě je třeba si zachránit zdraví či život! Přivolat si záchrannou službu, vrtulník, nechat se ošetřit… Není nutné pojišťovnu kontaktovat předem. Likvidace pojistné události probíhá až zpětně po návratu do ČR.

Důležité: V případě nutného transportu zpět do ČR (např. v případě neadekvátní zdravotnické péče v dané zemi) stejně jako před začátkem hospitalizace je třeba bezpodmínečně předem kontaktovat Europe Asistance tel. +43 (0) 125 33 798 (číslo je uvedeno také na členské kartě AV). Zde nahlásíte buď německy nebo anglicky svoje jméno, členské číslo, datum narození a místo, kde se nacházíte. V případě, že tak neučiníte, budou hrazeny náklady pouze do výše 750 €! 
Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!

Pojištění Alpenverein (u pojišťovny Generali) nemá žádnou asistenční službu.

Jak mám lékaři prokázat, že mám pojištěnu úhradu léčebných výloh?

Předložíte v prvé řadě Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je nutno vozit do všech států EU a Švýcarska a pak platnou kartičku Alpenvereinu.

Platím nějakou spoluúčast?

U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků je vyžadována spoluúčast 70 € na osobu a jeden pobyt v zahraničí, tzn. že po likvidaci pojistné události obdržíte od pojišťovny částku poníženou o 70 €.
Náklady za hospitalizaci a záchranné či pátrací akce jsou propláceny až do maximální výše pojistného plnění bez spoluúčasti.
Repatriace ze zahraničí je proplácena v plné výši a bez omezení cílové částky, jedinou podmínkou je dopředu informovat Europe Asistance tel. +43 (0) 125 33 798 – číslo je také uvedeno na členské kartičce).

Musím mít v zahraničí hotovost na úhradu léčení?

Při cestách po Evropě není potřeba hotovost, stačí mít finanční rezervu na bankovním účtu dostupném i ze zahraničí. A to proto, že u ambulantní péče může být vyžadována úhrada za ošetření anebo předepsané léky na místě.
Všechny doklady a lékařské zprávy je nutno uschovat a po návratu do ČR nárokovat proplacení vzniklých nákladů na pojišťovně.

Pokud vám v případě hospitalizace, transportu vrtulníkem či za výjezd záchranné služby bude zaslána domů faktura, neplatíte ji, ale odešlete ji k proplacení na pojišťovnu.  

Při cestách mimo Evropu doporučujeme mít depozit dostupný i ze zahraničí ve výši cca 3 000 €. Může se stát, že záchrannou akci budete nuceni uhradit v místě. Likvidace pojistné události probíhá zpětně po návratu do ČR.

Bude-li po vás vyžadováno potvrzení Vašeho pojištění, vydá vám jej naše kancelář. Při cestách mimo Evropu si od nás toto potvrzení můžete vyžádat i před odletem. Pro vydání víza do Ruska jej budete potřebovat vždy. 

Co dělat po návratu do ČR?

Povinností pojistníka je zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události. Formulář je nutné vyplnit v němčině nebo angličtině. V případě pochybností se na nás neváhejte obrátit. Bližší informace najdete na stránce Hlášení pojistné události

Na základě usnesení pojišťovny Generali (prosinec 2016), která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář pojistitele Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku).

Bližší informace uvádíme na stránce věnované pojistným podmínkám

Nahoru