Pojištění Alpenverein

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI »

Kancelář OEAV.cz je přímým zástupcem Alpenverein, sekce Edelweiss Wien. Se členstvím získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí, záchranných a pátracích akcí, transportu zpět do republiky (které platí celosvětově), pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě). Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.  
Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu.  Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN ZAHRNUJE:

 • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině,
 • náklady na vyprošťování až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost,
 • náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení  částky,
 • pojištění odpovědnosti do výše 3.000.000 € (pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na provozování sportovních aktivit),
 • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35.000 €.

Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.

DALŠÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ pro řádné členy Alpenvereinu

 • Připojištění pro případ trvalé invalidity »
 • Alpenverein premium » pro:
  – pobyt mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
  – vícedenní výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů
  – navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ »

Poplatky Alpenverein
pro rok 2016 najdete přímo na hlavní stránce www.oeav.cz
N
a rok 2017 jsou shodné.

Alpenverein pro členy ČHS 
poskytujeme za zvýhodněných podmínek, jejichž souhrn je publikován zde »


POJISTNÉ PODMÍNKY ALPENVEREIN

Rozsah pojištění
Alpenverein Weltweit Service poskytuje pojistnou ochranu pro všechny členy rakouského Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v souvislosti se záchrannými akcemi. Pojistné krytí pro výkony při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání i pro případ nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí po celém světě s výjimkou pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany, která se omezují na Evropu.

Pojistná ochrana se poskytuje pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí a musí být sjednána před započetím cesty.

Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

1. Náklady na záchranné akce až do výše 25 000 eur na osobu a pojistnou událost
Pod náklady na záchranu se rozumí náklady v místě sídla záchranných organizací (u událostí, které se stanou poblíž hranice, také náklady záchranných organizací sousední země), které vzniknou, pokud pojištěnec utrpěl úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachráněn (totéž platí i pro případ úmrtí). Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání pojištěnce a na jeho přepravu až k nejbližší sjízdné silnici nebo do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.

2. Náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření 
• Náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku bez omezení částky, pokud předcházela záchrana.
• Repatriace ze zahraničí bez omezení částky.
• Pro lékařsky nezbytné léčebné ošetření (včetně lékařsky nezbytné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 eur.

Pojistné krytí v bodě 2 konkrétně zahrnuje:
2.1Plné náklady lékařsky odůvodněného transportu nemocné osoby ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého bydliště, k tomu náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě přepravované. Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,
a) že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
b) že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
c) že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.

2.2 Náklady neodkladného, z lékařského hlediska nezbytného ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů z lékařského hlediska nezbytného transportu do nejbližší vhodné nemocnice do výše pojistné částky 10 000 €, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 €. Pro ambulantní léčebná ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 € na osobu a pobyt v zahraničí. Tato spoluúčast bude vždy odečtena z pojistného plnění pojišťovny Generali Versicherung AG, tedy i v případě povinnosti plnění dalšího povinného nebo soukromého pojištění. Náklady na hospitalizaci hradí pojistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze nemocnici.

2.3 Plné náklady na převoz zemřelého do místa jeho posledního bydliště.

2.4 Náklady na transport a převoz v tuzemsku. Náklady na transport jsou náklady na převoz pojištěnce z jedné nemocnice do jiné poblíž místa trvalého pobytu nebo do samotného místa trvalého pobytu. Náklady na převoz jsou náklady na převoz zemřelého do místa jeho posledního bydliště.

2.5 Transporty a převozy podle bodů 2.1 2.3 a 2.4 musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě OeAV (Tyrol Air Ambulance), jinak pojišťovna uhradí maximální částku 750 €.

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních osmi týdnů každé cesty do zahraničí. Pojištění (resp. členství) musí být sjednáno před započetím cesty. Pojistné částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

3. Pojištění povinného ručení až do částky 3 000 000 €
    Pojištění právní ochrany 35 000 €

Jsou kryty závazky náhrady škody při škodách na zdraví osob a hmotných škodách (povinné ručení), náklady na advokáta a soudní výlohy pro prosazení nároků na náhradu škody vůči původci nehody a jeho poskytovateli povinného ručení nebo pro obhajobu u soudu nebo správního úřadu proti výtce porušení trestních předpisů z nedbalosti (právní ochrana), pokud takové náklady vzniknou tuzemským a zahraničním členům z jejich činnosti pro spolek.Činností pro spolek se rozumí:
• účast na jakýchkoliv akcích vypsaných sekcemi OeAV.
• výkon následujících druhů sportu (i soukromě mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekingovém kole. (Jako túry na horském nebo trekingovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány ve sportovním oblečení na lesních silnicích, lesních a jiných nezpevněných cestách a na určených resp. značených cyklistických stezkách. Nehody na silnicích povolených také pro veřejný provoz, na cyklistických stezkách ve městě nebo obcích nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislosti s výše popsanou túrou na horském nebo trekovém kole.)
Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a SNS).

Doba trvání pojištění
Pojistná ochrana je garantována, pokud je běžný členský příspěvek uhrazen před pojistnou událostí a před započetím cesty. Výjimkou je leden každého roku. Pokud dojde k pojistné události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od 00.00 hodin dne, který následuje po dni zaplacení. Noví členové, kteří se přidají od 1.9 každého roku, se považují až do 1.1 následujícího roku za pojištěné, ačkoli za toto období není účtován žádný členský příspěvek.

Pokyny pro expedice/treking
Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné, avšak pouze během prvních 8 týdnů. Pokud jsou v rámci takových trekingových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se ani tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je tedy platná.

Kdo je pojištěn?
Každý člen Alpského svazu, který řádně uhradil svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u svazu nahlášeni, a vlastní tak platnou členskou kartu.

Členové Alpského svazu, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uváděný v pojistných podmínkách se v tomto případě vztahuje na příslušné trvalé bydliště.

Smluvní základ tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi OeAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy.
Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že se plnění poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

Kancelář OEAV.CZ negarantuje jednání pojišťovny, neboť je pouze kontaktním článkem mezi klientem a Alpenvereinem. Partnerem Alpenvereinu je rakouská pojišťovna, na kterou je nunté se v případě pojistné události vždy obracet.

VÝJIMKY

Při záchranných a pátracích akcích (bod 1 pojistných podmínek) se pojištění nevztahuje na:

• úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo při jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. Úplatná činnost členů Rakouského alpského svazu jako horských a lyžařských vůdců se zkouškami a jako úředně schválených turistických vůdců se zkouškami je z tohoto vyňata.
• úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny jsou však úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce OeAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (i soukromé činnosti spolku) a z nich jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, kanoistika, túry na horském a trekovém kole a rovněž úrazy při používání lanovek a vleků.
• úrazy při používání leteckých dopravních prostředků (rogalo, paragliding apod.), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letounů) a při skocích s padákem. Pojištěné je však používání motorových letounů, které jsou schváleny pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
• úrazy při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu a freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
• úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s výškou přes 6.000 m a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska (viz pokyny k „expedicím/trekingu“). 

Výjimky z pojištění v oblastech repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření
Pojistná ochrana se nevztahuje na:

• léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty.
• léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů.
• léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí.
ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření pro bezprostřední utišení bolesti.
• umělá přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které proběhnou minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu.
• léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků.
• kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace.
• preventivní očkování.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, které jsou uvedeny v bodě „Neplnění v oblasti nákladů na záchranu“.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz k tomu také „Neplnění v oblasti nákladů na záchranu“).
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě 

POZOR: Úrazy způsobené motorovým vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách na tyto soutěže. 

Doba trvání pojištění
Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein, je platné ode dne následujícího po zaplacení členského příspěvku po celý kalendářní rok (vždy pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí). Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí a před započetím cesty. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za rok předcházející. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Pojišťovací společností je  Generali Versicherung AG.

Kdo je pojištěn?
Každý člen Alpského svazu, který uhradil svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u svazu nahlášeni, a vlastní tak platnou členskou kartu. 

Smluvní základ
tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi OeAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy.
Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že se plnění poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

Kancelář OEAV.CZ negarantuje jednání pojišťovny, neboť je pouze kontaktním článkem mezi klientem a Alpenvereinem. Partnerem Alpenvereinu je rakouská pojišťovna, na kterou je nunté se v případě pojistné události vždy obracet.

ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ pro členy ČHS
Horolezeckým oddílům i jednotlivcům nabízíme kompletní servis při sjednání členství v rakouském alpském svazu Alpenverein s řadou výhod. Podrobnější informace »

Doporučení více nových členů

Za každého nového člena Alpenvereinu vám věnujeme voucher v hodnotě 200 Kč na nákup v naší prodejně. Přečtěte si podrobné instrukce jak postupovat.

Pokud se na vaše doporučení hlásí více nových členů, máme pro vás připraveny hodnotné dárky ».
Pro horolezecké oddíly a další organizace poskytujeme Alpenverein za zvýhodněných podmínek s řadou dalších bonusů. Individuální nabídku vám zašleme. Kontaktuje nás prosím na clenstvi@oeav.cz, případně volejte 606 075 575

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

PojišťovnaA Generali Versicherung AG, která je partnerem rakouského Alpenvereinu, nabízí pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, které se vám mohou přihodit při sportovních aktivitách ve vašem volném čase. Připojištění je  platné na kalendářní rok.

POZOR: na připojištění trvalé  invalidity se  nevztahuje akce "4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, je nutné uvést, zda máte zájem o toto připojištění do konce daného roku nebo naopak až od 1.1. roku následujícího.
Trvalou invaliditu je možné doobjednat nezávisle na prodloužení členství v Alpenverein kdykoli v průběhu roku. 

Ceny připojištění trvalé invalidity:

 • Pro jednotlivce činí poplatek 280 Kč /rok (550 Kč/rok – dvojnásobné připojištění, 825 Kč/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 420 €, resp. dvojnásobné 840 € nebo trojnásobné 1260 € (od trvalé invalidity 50%)
 • Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 995 Kč/rok (1 990 Kč/rok – dvojnásobné pojištění, 2 985 Kč/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 420 €, resp. dvojnásobné 840 €, trojnásobné 1260 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 83.000 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel(ka), druh(družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 420 € , dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.

POZOR: Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční. 

Kdo může být připojištěn?

Pojištění lze uzavřít pro každého člena OEAV až do dovršeného 74. roku života.
Nepojistitelné jsou osoby, které jsou trvale plně neschopné práce nebo jsou postiženy těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?
Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

Od kdy je pojištění platné?

Připojištění na trvalé následky úrazu je platné ode dne následujícího po připsání částky na náš účet nebo po úhradě v hotovosti.

 

Pojištění Alpenverein Premium

Exkluzivní pojištění, které je k dispozici výhradně řádným členům OeAV v případě:

 • pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • vícedenních výstupů na hory vyšší než 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €

Cena pojištění 

  Délka pojistného 
období do
EvropaE) Svět Svět
nad 6 000 m
Jednotlivci 5 dnů 12,- € 20,- € 157,- €
  17 dnů 25,- € 43,- € 180,- €
31 dnů 36,- € 54,- € 191,- €
2 měsíce 74,- € 111,- € 288,- €
3 měsíce 125,- € 200,- € 417,- €
4 měsíce 180,- € 288,- € 545,- €
RodinaR) 5 dnů 26,- € 42,- € 316,- €
  17 dnů 52,- € 88,- € 362,- €
31 dnů 74,- € 110,- € 384,- €
2 měsíce 150,- € 224,- € 578,- €
3 měsíce 252,- € 402,- € 836,- €
4 měsíce 362,- € 578,- € 1.092,- €

    RRodina: až 7 společně cestujících osob, z nich maximálně 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských vztazích
    E) Evropa: Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy,  Kanárské ostrovy a Rusko
    N) Svět nad 6 000 m: U tarifu Svět nad 6 000 m platí pojistná ochrana i při vícedenním výstupu na hory vyšší než 6 000 m. 
   

Pojištěním premium musí být pojištěna cesta po celou dobu jejího trvání. (tzn. ode dne opuštění vlasti do dne návratu zpět do vlasti)
Pojištění pro expedice a dlouhodobé pobyty musí být sjednáno před započetím cesty ze země trvalého pobytu.

K ceně pojištění je účtován manipulační poplatek 50,- Kč (pro členy naší sekce - Ortsgruppe OEAV.CZ), případně 150,- Kč (členové ostatních sekcí).

Pozor! Aby bylo Vaše připojištění včas vyřízeno, obraťte se na nás alespoň 10 dnů před odjezdem. 

Pojistná ochrana platí pro jednu cestu po zvolenou délku pojistného období. Cena vyplývá z délky platnosti pojistné smlouvy a je nutno ji uhradit před nástupem cesty.
Uhrazením pojistného vyjádří pojištěnec svůj souhlas s uvedenými podmínkami a podmínkami pojistné smlouvy. Základem pro pojistnou smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014, které naleznete na následujících stránkách. Všechny pojistné ochrany jsou subsidiární.

Pojištění a pojistné krytí

Léčebné výlohy v zahraničí A) Pojistné limity
  1.  Transport do nemocnice/Převoz do 500 000,- €
  2.  Ambulantní ošetření do 500 000,- €
  3.  Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení do 500 000,- €
  4.  Transport do místa trvalého bydliště do 100%
  5.  Repatriace zemřelého  do 100%

Maximální plnění pro body 1 – 5 v případě neočekávaného akutního zhoršení stávajícího onemocnění do 50 000,- €

Pátrací a záchranné akce v zahraničí A) Pojistný limit
  6.  Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí v případě nehody, v nouzové situaci v horách a na moři do 25 000 €

Předpokladem pro pojistnou ochranu je členství pojištěné osoby (osob) v rakouském Alpenverein.
    A)Zahraničí:  Dohodnutá oblast platnosti kromě státu, ve kterém má pojištěná osoba trvalé bydliště. Podkladem pro smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy v zahraničí platí pro nehody ve volném čase a při výkonu povolání, rovněž v případě nemoci. Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí jsou pojištěny v rámci nehod ve volném čase.
Nemocí se podle všeobecně uznávaného stanoviska lékařské vědy rozumí tělesný nebo duševní stav odlišný od normálního stavu.

Pojistná ochrana zahrnuje:
Léčebné výlohy:

 • Všechny výdaje za lékařsky odůvodněný transport postiženého ze zahraničí do zdravotnického zařízení v zemi trvalého bydliště nebo do místa trvalého bydliště, včetně výdajů na převoz jedné doprovázející postiženému blízké osoby. Předpoklady pro převoz postiženého kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu:
 • postižený je v ohrožení života nebo
 • léčebná péče na místě úrazu neodpovídá standardní úrovni lékařského ošetření, které by bylo postiženému poskytnuto v jeho domovském státě nebo
 • předpokládá se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení delší než 5 dnů.
 • Výdaje v zahraničí (ne v zemi trvalého bydliště)
 • za ošetření, které je z lékařského hlediska neodkladné a nezbytné, včetně léků předepsaných lékařem
 • za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, který je z lékařského hlediska nutný až do výše 500 000,-  €
 •  Všechny výdaje za převoz zemřelého ze zahraničí do místa jeho posledního trvalého bydliště
 •  Převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě, jinak se uhradí max. 750,- €

Výdaje za záchranné a pátrací akce:

 • Pojistný limit na záchranné a pátrací akce je 25 000,- €. Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou takové výdaje místně příslušných záchranářských organizací (v případě nehod blízko hranic také výdaje záchranářských organizací sousedícího státu), které jsou nezbytné, jestliže má pojištěný nehodu nebo se octl v nouzové situaci na vodě nebo v horách a musí být zachráněn, ať je zraněný nebo nezraněný (totéž platí analogicky v případě smrti).
  Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném, za jeho záchranu a převoz k nejbližší sjízdné komunikaci nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení.

OMEZENÍ POJISTNÉ OCHRANY

Léčebné výlohy v zahraničí
Pojistná ochrana se nevztahuje mimo jiné na následující případy

 • léčebné výkony a služby, které byly zahájeny před začátkem cesty
 • léčebné výkony a služby v případě chronických onemocnění, kromě těch, které jsou nutné v situaci akutních stavů nebo záchvatů vzniklých v důsledku těchto onemocnění
 • léčebné výkony a služby, které jsou účelem pobytu v zahraničí
 • stomatologické ošetření, které neslouží jako první ošetření nutné k bezprostřednímu potlačení bolesti zubů
 • léčebné výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, vyšetření během těhotenství a lékařské výkony a služby při porodu, s výjimkou předčasného porodu, ke kterému dojde minimálně dva měsíce před stanoveným termínem pro přirozený porod
 • léčebné výkony a služby v důsledku nadměrného požití alkoholu či zneužití drog a léků
 • kosmetické ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace
 • preventivní očkování
 • léčení nemocí a následků úrazů, ke kterým došlo v důsledku válečných událostí jakéhokoliv charakteru nebo aktivní účastí na nepokojích či při úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou během aktivní placené účasti na veřejných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích, stejně jako léčení nemocí a úrazů při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích a během tréninku na těchto soutěžích v oblasti severského a alpského lyžování, snowboardingu, freestylingu, jízdy na bobu a skibobu, skeletu či sáňkách
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderné energie nebo vlivem ionizujícího záření ve smyslu zákona o ochraně proti záření v aktuálně platném znění
 • léčení nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (skok s padákem, závěsné létání, paragliding, let soukromými letadly a větroni)
 • léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech realizovaných z příkazu záchranářských organizací
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku účasti v expedicích do hor vyšších než 6 000 m a v expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska.

Záchranné a pátrací akce
Pojistná ochrana se nevztahuje mj. na následující případy

 • nehody při výkonu povolání či jiné placené činnosti, nehody členů záchranářských organizací během organizovaných záchranářských akcí nebo jiných činností prováděných z příkazu záchranářské organizace. Výjimkou je placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Berg- und Schiführer) a úředně schválených turistických průvodců
 • nehody při použití dopravních prostředků. Pojištěny jsou ovšem nehody dopravních prostředků na cestách (i nepřímých) konaných na klubové srazy a akce rakouského Alpenverein, na klubové (i soukromé) akce, jako jsou turistické túry, vysokohorská turistika, horolezectví, běh na lyžích, túry na lyžích, snowboarding, sjezd divoké vody, canyoning a jízda na horském a trekovém kole. Pojištění se vztahuje i na nehody na zpáteční cestě z těchto akcí a rovněž na nehody při použití lanovky a vleku
 • nehody při použití vzdušných prostředků (kluzáky, paragliding), leteckých dopravních prostředků (soukromá motorová letadla a větroně) a při skoku padákem. Pojištěno je použití motorových letadel, která jsou schválená pro přepravu osob (např. dopravní letadla). Nehody  během účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských lyžařských sportů, snowboardingu, freestyligu, jízdy na bobu a skibobu, skeletu či sáňkách nebo při tréninku na těchto soutěžích
 • nehody během účasti v expedicíchEX) do hor nad 6 000 mN) a v expedicíchEX) do Arktidy, Antarktidy a do Grónska

  EX)Expedice: Trekingové cesty nejsou považovány za expedice, a jsou proto pojištěny. Pokud se v rámci takové trekingové cesty nabízí i jednodenní výstupy na vrcholy nad 6.000 m, nejsou ani tyto výstupy považovány expedice.
  N)Nad 6 000 m: U tarifu svět nad 6 000 m platí pojistná ochrana i při vícedenních výstupech na hory nad 6 000 m.

Informace o produktu a vyřizování pojistných události

Informace o produktu a formuláře o hlášení škody obdržíte online na www.alpenverein.at v rubrice Versicherung (pojištění) a rovněž u
KNOX Versicherungsmanagement GmBH,
Bundesstraße 23, 6063 Rum
Tel.: +43/(0)512/238300
Fax:  +43/(0)512/238300-15

SOS Service a nepřetržitá tísňová linka
Pozor! Před transportem do místa trvalého bydliště, převozem a repatriací (ne při záchranných a pátracích akcích) a před hospitalizací v zahraničí je bezpodmínečně nutno kontaktovat

SOS Service 24 h Tyrol Air Ambulace:
(jinak se nahradí pouze max. 750,-  €)
Tel.: +43/(0)512/22 422
Fax:  +43/(0)512/28 88 88
Email: taa@taa.at

Evropské cestovní pojištění, a.s.
Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwilerstrasse 4, A-1220 Wien
Podpis: Mgr. Wolfgang Lackner  Mgr. Andress Stumchler

Pojišťovatel:
Evropské cestovní pojištění, a.s.
Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwilerstrasse 4, A-1220 Wien
Se sídlem ve Vídni, Rejstřík HG Wien FN55418y, DVR-č. 0490083.

Společnost patří ke skupině Assicurazioni Generali S.p.A. Triest, je zapsána v rejstříku pojišťoven IVASS pod číslem 026. Dozorčí úřad: FMA Dozor nad finančním trhem, oblast: pojišťovnictví, Otto-Wagner-Platz5, A-1090 Wien.